Privacy statement

Onderwijsinformatie.nl, onderdeel van EDG Educatieve Distributie B.V., verwerkt persoonsgegevens van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Onderwijsinformatie.nl verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onderstaande bedrijfsdoeleinden:

  • Uitleveren van geplaatste bestellingen.
  • Toegang verlenen na aanmelding.

Gegevens die kunnen worden verwerkt zijn Gegevens contactpersoon; naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer.
Onderwijsinformatie.nl kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren:

  • Om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling,
  • Om u te informeren over updates en ontwikkelingen,
  • Om u te informeren over gerelateerde onderwerpen afgestemd op uw functie.

Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Onderwijsinformatie.nl gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig. Uw gegevens worden bewaard maximaal tot einde betreffende schooljaar, tenzij het project een langere doorlooptijd kent. In dat geval worden gegevens maximaal 3 jaar bewaard.

Om te kunnen controleren of een Persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn/haar email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of Betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Medewerkers van Onderwijsinformatie.nl dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.
Onderwijsinformatie.nl past technische en organisatorische beveiligings- maatregelen toe om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.
Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Onderwijsinformatie.nl deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Onderwijsinformatie.nl uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT 

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Onderwijsinformatie.nl behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op service.onderwijsinformatie.nl/privacy-statement is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy-statement te raadplegen.

CONTACTGEGEVENS

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Klantenservice Onderwijsinformatie.nl, , 030 – 241 70 20

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Klik hier voor meer informatie privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang